ჩვენ შესახებ

scroll arrow

2007 - 2010

„რედ­ი­ქსი“ – უძრავი ქონ­ებ­ისა და ინვესტიციების მარ­თვ­ის  კო­მ­პან­ია, დაარსდა 2007 წელს.

კომპანიას წამ­ყვანი ად­გილი უჭ­ირ­ავს უძრავი ქონ­ებ­ის ად­გილ­ობ­რივ ბაზ­არ­ზე.

2007 წელს „რედიქსმა“ პირველმა წარმოადგინა მასშტაბური ბიზნესცენტრი საბურთალოზე (BCV); შენობა მოიცავს საცხოვრებელ და საოფისე ფართობებს, კაფეტერიას და გამაჯანსაღებელ ცენტრს. 

2008 წლ­იდ­ან კო­მ­პან­ია „რედ­ი­ქსი“, უძრავი ქონ­ებ­ისა და ინვესტიციების მართვის პარ­ალ­ელ­ურ­ად, სა­ქ­არ­თვ­ელ­ოში არ­სებ­ული ტურ­ის­ტული პოტ­ენცი­ალ­ის ათ­ვ­ის­ებ­ას იწყებს. „რედ­ი­ქსის“ სტუმ­არ­მა­ს­პინ­ძლობ­ის (HORECA) მიმ­არ­თულ­ება სხვ­ად­ას­ხვა თან­ამ­ედ­როვე სას­ტუმროს, რეს­ტორ­ან­სა და კაფ­ეს აერ­თი­ან­ებს ქვეყნის მა­ს­შტაბ­ით.

2010 - დღემდე

2010 წლიდან კომპანია სასოფლო სამეურნეო მიმართულებით იწყებს მუშაობას.

უმაღლესი ხარისხის ღვინო, თაფლი და რძის პროდუქტები – ეს „რედიქსის“ მიერ წარმოებული სასოფლო სამეურნეო პროდუქტების მცირე ჩამონათვალია.

კომპანიის მფლობელობაშია ამიერკავკასიაში არსებული ყველაზე დიდი რძის მწარმოებელი ფერმა, რომელიც ყოველდღიურად 40 ტონაზე მეტ ძროხის რძეს აწარმოებს.  

ამჟ­ამ­ად „რედ­ი­ქსი“ მარ­თავს უძრავი ქონ­ებ­ის 100 მილ­ი­ონ დოლ­არ­ზე მეტი ღირ­ებ­ულ­ებ­ის აქ­ტივ­ებს, რომლებ­იც მო­იც­ავს თბ­ილ­ისსა და სა­ქ­არ­თვ­ელ­ოს სხად­ას­ხვა რეგ­ი­ონში მდებ­არე სა­ე­ქ­სპლუატ­აც­იო ქონ­ებ­ას, მშენ­ებლობ­ისა და გან­ვით­არ­ებ­ის პროც­ესში მყოფ საკ­უთრებ­ებსა და მიწ­ის ბან­კს.

კომპანია „რედიქსში“ ჯგუფის მასშტაბით ამჟამად 500-ამდე თანამშორმელი მუშაობს.

ღირებულებები

ღირებულებები

 

ქვეყნის წინსვლაში მონაწილეობის მიღება – ჩვენ გვჯერა, რომ ვაკეთებთ სასიკეთო საქმეს ქვ­ეყ­ნ­ის ეკ­ონ­ომ­იკ­ური, სოც­ი­ალ­ური თუ ურ­ბან­ული გან­ვით­არ­ებ­ის­თვ­ის.

სიახლეების ძიება – ჩვენი ნებ­ის­მი­ერი წამ­ოწყებ­ით, დასრულებული, მიმ­დინ­არე თუ სამ­ომ­ავ­ლო პრო­ე­ქ­ტებ­ით ვინ­არ­ჩუნ­ებთ ინ­ოვ­აციურ ნიშ­ას, ვართ ჩვენი საქმის პი­ონ­ერ­ები.

ხარისხი – ჩვენს ყველა პრო­ე­ქ­ტს, ბიზნ­ესმიმ­არ­თულ­ებ­ასა თუ აქ­ტივ­ობ­ას აერ­თი­ან­ებს ხარ­ის­ხზე ორ­ი­ენ­ტაც­ია. კო­მ­პან­ია „რედ­ი­ქსი“თან­ამ­შრ­ომლობს მსოფ­ლი­ოს წამ­ყვან კო­მ­პან­ი­ებთან და სა­ერ­თაშ­ორ­ისო ორგან­იზ­აც­ი­ებთან, რაც შეს­აბ­ამ­ის­ად აის­ახ­ება როგ­ორც პროდ­უ­ქტისა და სერ­ვის­ის ხარ­ის­ხზე, ისე ინვეს­ტიც­ი­ებ­ის რა­ოდ­ენ­ობ­აზე.

მიზანი

„რედ­ი­ქსი“– ეს არ­ის პროფ­ეს­ი­ონ­ალი, მიზ­ან­მიმ­არ­თული და სა­ქ­მეზე ორიენტირებული კადრებ­ით დაკ­ო­მ­პლე­ქტებ­ული გუნ­დი.
ჩვენი მიზ­ან­ია ახლებური და თან­ამ­ედ­როვე კონცეფც­ი­ებ­ის შემ­უშ­ავ­ება და დანერგვა, წამ­ყვანი სა­ერ­თაშ­ორ­ისო ორგან­იზ­აც­ი­ებ­ის მოზ­იდვა, ად­გილ­ობ­რივ ორგან­იზ­აც­ი­ებთან თან­ამ­შრ­ომლობა, გამორჩეული პროდ­უ­ქტისა და სერ­ვის­ის შეთ­ავ­აზ­ება მომ­ხმარ­ებლის­თვ­ის და სა­ქ­არ­თვ­ელ­ოს ეკ­ონ­ომ­იკ­ურ, პოლ­იტ­იკ­ურ და კულტურ­ულ ჰაბ­ად წარ­მოჩ­ენა რეგ­ი­ონში.
ჩვენს ჯგუფს, რომლ­ის საქმიანობაც რამ­დ­ენ­იმე მთავ­არი ბიზნ­ესმიმ­არ­თულ­ებისგან შედგება, მიზნ­ად აქ­ვს დას­ახ­ული მა­ს­შტაბ­ური დევ­ელ­ოპ­ერ­ული და სა­ინვეს­ტიც­იო პრო­ე­ქ­ტებ­ის გან­ხორ­ცი­ელ­ება და სა­ქ­არ­თვ­ელ­ოში არ­სებ­ული ტურ­ის­ტული პოტ­ენცი­ალ­ის მა­ქსიმ­ალ­ური ათ­ვ­ის­ება, რაც ქვ­ეყ­ნ­ის ეკ­ონ­ომ­იკ­ური გან­ვით­არ­ებ­ის­თ­ვ­ის სას­იც­ოცხლოდ მნიშ­ვნელ­ოვ­ან­ია.

ხედვა

 

ეკ­ონ­ომ­იკ­ურ­ად მდგრადი,დას­ავ­ლური ღირ­ებ­ულ­ებ­ებ­ისა და გამოცდილების გათ­ვ­ალ­ის­წინ­ებ­ით გან­ვით­არ­ებ­ული ქვეყანა. 

პროექტები

მიმდინარე პროექტები

 

CH64 – წინ­გად­ად­გმული ნაბ­იჯი ად­გილ­ობ­რივი უძრავი ქონ­ებ­ის ბაზ­არ­ზე. კომპანია „რედიქსმა“, ერთ-ერთმა პირველმა, წარმოადგინა უმ­აღ­ლესი ხარ­ის­ხის, მსოფ­ლი­ოში აღ­ი­არ­ებ­ული NFPA სა­ერ­თაშ­ორ­ისო სტან­დარ­ტებ­ისა და ენ­ერ­გო­ეფ­ე­ქ­ტი­ან­ობ­ის გათ­ვ­ალ­ის­წინ­ებ­ით აგ­ებ­ული A კლ­ას­ის ბიზნ­ესცენ­ტრი. დახ­ვ­ეწ­ილი ექ­სტერ­ი­ერი, ნატ­ურ­ალ­ური თიხ­ის ფილ­ებ­ით მოპ­ირ­კეთ­ებ­ული ფას­ადი, შუშ­აბ­ან­დი, რომ­ელ­იც ბუნ­ებრივ­ად ერ­წყმის შენ­ობ­ის გვერ­დით მდებ­არე სას­ტუმრო „ჰილ­ტონ გარ­დენ ინ­ის“ ფას­ადს, სა­უკ­ეთ­ესო ად­გილ­მდებ­არ­ე­ობა და თან­ამ­ედ­როვე ბიზნ­ესცენ­ტრ­ის ყველა დეტალი, რაც აუმჯობ­ეს­ებს პროდ­უ­ქტი­ულ­ობ­ას, იძლევა სტიმ­ულს და სა­უკ­ეთ­ესო პირ­ობებს ქ­მნის ნებ­ის­მი­ერი საქმის მა­ქსიმ­ალ­ურ­ად წარ­მატ­ებ­ით გან­ხორ­ცი­ელ­ებ­ის­თ­ვ­ის. დღეისათვის CH64-ის  სა­ოფ­ისე ფარ­თობ­ებ­ით სარ­გებლობ­ენ  სა­ერ­თაშ­ორ­ისო  ორგან­იზ­აც­ი­ები და დიპლომ­ატ­ი­ური კორპუს­ის წარ­მომ­ად­გენლ­ობ­ები.

building

პარტნიორები

რეგუსი

building

მენეჯმენტი

 ლაშა პაპაშვილი
ლაშა პაპაშვილი

ჯგუფის დამფუძნებელი და გენერალური დირექტორი

 სულხან პაპაშვილი
სულხან პაპაშვილი

ჯგუფის თანადამფუძნებელი და საინვესტიციო საბჭოს თავმჯდომარე

scroll arrow

დასაწყისი